سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بودم

دیدم بادیگری شاد تری

رفتم!!

 

 

خدای من خدایی ست که اگرسرش فریادکشیدم

بجای اینکه بامشت به دهانم بزند

باانگشتان مهربانش نوازشم میکند

ومیگویدمیدانم جزمن کسی رانداری!!

 

 

دنیای غریبی ست!!!!

آدمهاناخواسته میروند

وخاطراتشان یک عمر

می ماند!!