سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زیادی خوبی نکن!!!

انسان فراموشکاراست!!!

ازتنهاییش که دربیاد،تنهای ات رو دورمیزنه!!!

پشت میکنه به تو به گذشته!!!

حتی روزی میرسه که به تو میگه شما!!!

 

 

بهش بگی دوسش داری پررومیشه میره!!!

بهش بگی ازش بدت میادناامیدمیشه ومیره!!!

محبت کنی خوشی میزنه زیردلش ومیره!!!

محبت نکنی ازیکی دیگه محبت میگره و میره!!1

خلاصه اومده که بره

 

 

دلم برای لحظه هایی میسوزد که

بی بهانه عقلم رازیرپایم گذاشتم