سفارش تبلیغ
صبا ویژن

12:1 صبح سه شنبه 93/5/7

حواست هست خدا؟؟

حواست هست خدا؟صدای هق هق گریه هام ازگلویی میاد

که توگفتی ازرگش به من نزدیک تری.......

حواست هست خدا؟؟هروقت صدای شکستن خودمو شنیدم

گفتم باشه منم خدایی دارم........

حواست هست خدا؟؟ازبچگی تاالان هروقت زمین خوردمو

به سختی پاشدم یه جمله شنیدم غصه نخورخدابزرگه...

حواست هست خدا؟؟حواست هست هرروزباهات دردودل

میکنم.....

حواست هست خدا؟؟ازوقتی که چشماموبازم کردم

توزندگی دارم کم میارم....

حواست هست خیلی وقته چشام بارونیه؟؟

حواست هست نفس کم آوردم؟؟

خدایا نفس میخوام،خوشی میخوام..

خدایایه خنده ازته دل میخوام....

خدا خیالت راحت،بازم قلبم شکست..