سفارش تبلیغ
صبا ویژن

وقتی داشت میرفت گفتم نرونمیتونی فراموشم کنی.....

برگشت گفتم دیدی...دیدی نتونستی فراموشم کنی...

گفت ببخشیدشما؟؟؟!!!

اینجابودکه دیگه حسی نموند....