سفارش تبلیغ
صبا ویژن

6:1 عصر پنج شنبه 93/2/11

حواست هست خدا!!؟

حواست هست خدا؟صدای هق هق گریه هام ازگلویی میاد که

توگفتی ازرگش به من نزدیکتری......

حواست هست خدا؟ازبچگی تاالان هروقت زمین خوردمو به

سختی پاشدم یه جمله شنیدم غصه نخورخدابزرگه.......

حواست هست خدا؟حواست هست هرروز باهات درد

ودل میکنم....؟؟

حواست هست غصه هام داره سنگینی میکنه...؟؟

حواست هست خیلی وقته چشام بارونیه....؟؟

حواست هست نفس کم اوردم...؟؟

خدایانفس میخوام..خوشی میخوام..زندگی میخوام..

خدایایه خنده ازته دل میخوام

خدایاخیالت راحت بازم قلبم شکست........