سفارش تبلیغ
صبا ویژن

6:4 عصر پنج شنبه 93/4/19

لزومی ندارد...

لزومی نداردمن همانی باشم که تو فکر میکنی......

من همانی ام که حتی فکرش را هم نمیتوانی بکنی!!!درسگ بودن اخلاقم شکی نیست....

اماوفاداریم به کل هیکل خیلیامی ارزه ......